முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

சிறப்புடையது

எங்கள் கனவுகள்

இயற்றமிழ் இயங்கிடல் வேண்டும் – எங்கும் பயிற்று மொழியாய் பயின்றிடல் வேண்டும். கற்றது தமிழ் என்று இவ்வுலகில் – நாங்கள் மார் தூக்கி பெருமிதம் புரிய வேண்டும்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

என் பாதையின் பதிவுகள்-1

காதல் மட்டும் போதும்

தோள் கொடுக்கும் தோழமையே

கண்ணீர் மொழிக்கவிதை

யுகாதி திருவிழா..

தேவதையின் பிரகாசம்

உள்ளக் கொலை

மஞ்சத்தில் மங்கை கொண்ட காதல்

நிமிர்ந்து பார்

காதலை சுவாசிப்போம்